Стартира на проект „Спорт и изкуство за общностно приобщаване”

Проект МТСП 2018 2

Сдружение „Футболен клуб Танг Ра” стартира проект „Спорт и изкуство за общностно приобщаване”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Срокът за изпълнението е от  1 юни 2018 година до 31 май 2019 година, а целта ни е дейностите по проекта да обхванат 20 деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги на териоторията на град София и София – област.

Проектът е насочен към разработване и прилагане на програми за индивидуална и групова работа, а мисията му е подпомагане на личностното развитие и социалното включване. В „Център на надеждата“ ще бъдат предоставени услуги, чиято цел е формирането на нагласи и създаването на условия за равнопоставено участие на децата в живота на местната общност. Дейностите ще са организирани с цел подобряване качеството на живот на децата. Идеята е да бъде подкрепено пълноценното им физическо, емоционално, познавателно развитие, както и социалното включване на всяко дете в естествената за него среда и задоволяване на основните духовни и социални потребности. Сред предварително заложените цели на проекта е и промяната на средата на децата, преодоляване на проблемите, които срещат, както и формиране на личностни качества. В рамките на проекта ще бъде предоставена възможност децата да изразяват мнението си, да правят личен избор и да вземат решения по въпроси, свързани с техния живот и бит, съобразно възможностите и възрастта си.

Проект МТСП 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>